Equide - expert dierenartsen in tandheelkunde bij paarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Equide

Algemene bepalingen 

• Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.equide.be alswel op offertes en facturen opgesteld door Dierenartsenpraktijk Equide. De algemene voorwaarden zijn eveneens op eerste verzoek gratis voorhanden.
• Onder Dierenartsenpraktijk Equide wordt verstaan; dierenarts Wouter Demey en alle personen die bezoldigd of onbezoldigd betrokken zijn binnen deze praktijk.
• Dierenartsenpraktijk Equide is een Belgische dierenartsenpraktijk, geregistreerd bij de Orde der Dierenartsen onder ordenummer 4625.
• Onder de cliënt wordt verstaan elke persoon die op welke manier ook een paardachtige ter onderzoek of behandeling aanbiedt aan Dierenartsenpraktijk Equide.
• Deze algemene voorwaarden zijn zorgvuldig opgesteld en goedgekeurd door de Orde Der Dierenartsen. De code der plichtenleer, geldend voor dierenartsen is te raadplegen op www.ordederdierenartsen.be
 

Tarieven en betalingsmodaliteiten

 
• De opdrachtgever maakt zich sterk voor de eigenaar (indien de opdrachtgever zelf geen eigenaar is) of voor de mede-eigenaars van het betreffende paard dat zij de algemene voorwaarden en onderhavige betalingsmodaliteiten aanvaarden.
• Een volledige lijst van tarieven is terug te vinden op www.equide.be. Op eerste verzoek wordt ook onmiddellijk een extra papieren versie overhandigd. Het gebrek aan vraag om een papieren versie, impliceert de erkenning van de opdrachtgever dat hij bij de totstandkoming van de overeenkomst kennis had van de tarieven en deze ook aanvaard heeft.
• Ter bepaling van de voorrijkost buiten de regio wordt gebruik gemaakt van ‘google maps routeplanner’ als standaard. Tenzij nadrukkelijk anders besproken, geldt de afstand tussen de coördinaten van Equide en de coördinaten waarop de patiënt zich bevindt volgens de route die door Equide werd gereden.
• Elke prestatie is, behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op de factuur contant betaalbaar op de zetel van Equide alwaar de overeenkomst ook wordt geacht tot stand te zijn gekomen. De betaling wordt pas geacht te hebben plaatsgevonden nadat het volledige bedrag onherroepelijk op rekening van Equide is bijgeschreven.
• Vervallen facturen brengen vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest op t.b.v. 1,5 % per aangevangen maand, meer een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 €. (Enkel) t.a.v. een klant-consument is, na ingebrekestelling, Equide eenzelfde verwijlintrest verschuldigd op de sommen (niet schadevergoedingen) die zij aan haar medecontractant zou moeten betalen.
• De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen op naam van de opdrachtgever, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, ook indien gemak van betaling werd toegestaan.
• De opdrachtgever aanvaardt een bijkomende administratieve kost van 7,5€ per aanmaning.
• De niet tijdige betaling van 1, zelfs relatief beperkte factuur, geeft Equide in elke mogelijke hypothese, uitgezonderd acuut levensbedreigende situaties, het recht om haar prestaties op te schorten tot betaling zonder dat zulks zou kunnen worden beschouwd als rechtsmisbruik of zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.
• Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur, de erin opgenomen afrekening en de erin vermelde prestaties.

Voorzieningen en werkwijzen

• De cliënt stemt ermee in dat de dierenarts het paard op elk tijdstip van de behandeling mag sederen (versuffen) teneinde veilig en kwalitatief te kunnen werken. Equide behoudt zich ten allen tijden het recht patiënten te weigeren behandelen in onveilige omstandigheden, hetzij voor de dierenarts, hetzij voor de patiënt, hetzij voor derden. De geringe risico’s verbonden aan de sedatie worden gelijkgesteld aan de risico’s van de diergeneeskundige behandeling en worden bijgevolg gedragen door de cliënt. Equide maakt gebruik van hoogwaardige, state-of-the-art apparatuur. Hiertoe behoort eveneens speciaal hiervoor ontwikkelde elektrische apparatuur.
• Alle paardachtigen ter behandeling aangeboden aan dierenartsenpraktijk Equide worden beschouwd als niet-voedselproducerende dieren. Indien dit niet het geval is dient de eigenaar dit vooraf te melden. De eigenaar is verantwoordelijk om het paspoort van het te behandelen dier ten alle tijden te kunnen aanbieden.
• De cliënt treft vooraf alle voorzieningen inzake veiligheid en bereikbaarheid, hieronder wordt ten minste verstaan:

 • de aanwezigheid van een volwassen persoon, bij voorkeur de eigenaar van het paard. Deze is aanwezig gedurende de volledige behandeling en is in staat het paard adequaat vast te houden. Deze persoon verbindt zich ertoe de richtlijnen van de dierenarts of diens medewerkers strikt op te volgen.
• de beschikking over een nette, overdekte ruimte waar het paard veilig behandeld kan worden (bijvoorbeeld een wasplaats, een opvoelbox of een stal)
• de aanwezigheid van stromend water en elektriciteit en het vrij gebruik hiervan
• bereikbaarheid via een verharde weg en deuropeningen van minimaal 90 cm breedte
• De cliënt brengt Equide voorafgaand aan de behandeling op de hoogte indien het te behandelen paard een geschatte waarde heeft van meer dan 500.000 euro.
• De cliënt brengt Equide op de hoogte indien er bekende medische problemen bekend zijn die van belang kunnen zijn voor de behandeling. Ook dient de cliënt voor aanvang van de behandeling Equide op de hoogte te brengen indien het een drachtige merrie betreft. Behandeling van drachtige merries in de laatste 3 maanden van de dracht gebeurt na aftoetsen medische verantwoording en na overleg met de cliënt. De mogelijk verbonden risico’s bij behandeling van drachtige merries zijn ten belope van de cliënt. Tenslotte brengt de cliënt Equide vooraf op de hoogte indien het sportpaarden betreft die binnen de 7 dagen deelnemen aan wedstrijden.

• Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is behoudt Equide zich het recht geen diensten te verlenen. Indien de cliënt Equide hiervan niet bij het maken van de afspraak op de hoogte bracht is de voorrijkost alsmede een schadevergoeding van euro 50 verschuldigd. Eenzelfde beleid wordt aangehouden bij het niet of niet tijdig (Min. 24u) annuleren van een afspraak (no show fee).
• De geanonimiseerde gebitsverslag alsmede alle door ons van uw paard gemaakte foto's kunnen zonder verdere kennisgeving worden gebruikt voor educatieve doeleinden, dierenwelzijn of onderzoek. Het paard zal op deze foto's niet herkenbaar zijn (onherkenbaar hoofd), en de naam van het paard of de eigenaar zal nergens voorkomen.
Als u hier tegen bent, laat het ons dan weten voordat het consult begint.


Geschillen en schade-claims

• Elke diergeneeskundige overeenkomst omhelst een behandelingsovereenkomst. Er kan (en mag volgens de Orde der Dierenartsen) dus in geen geval sprake zijn van een resultaatsverbintenis. De klant is eveneens op de hoogte dat elk diergeneeskundig ingrijpen risico’s met zich meebrengt. Equide zal met kennis en kunde deze risico’s zo veel mogelijk beperken en de cliënt hierover inlichten. Schade hieruit voortvloeiend kan enkel op Equide verhaald worden indien nalatigheid of beroepsfouten door een bevoegde rechtbank worden uitgesproken.
• Klachten of onregelmatigheden van deontologische aard dienen gemeld te worden aan de Orde Der Dierenartsen, te raadplegen via www.ordederdierenartsen.be.
• Op deze algemene voorwaarden is de Belgische wet van toepassing. In geval van betwisting is de rechtbank van het arrondissement Leuven bevoegd.
• Indien dierenartsenpraktijk Equide op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Een afschrift van de polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering worden op eerste verzoek en kosteloos aan de cliënt verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x